DAP

"DAP" etiketi içeren yazılar aşağıda listelenmiştir.


Dijital Arşiv Projesi-DAP

Türkiye genelinde çeşitli tarihlerde yapılan tahriri nüfus yazımları ile tesis edilen Osmanlıca ve Türkçe yazılı nüfus aile kütüklerinin toplamı 54.184 adettir. Bunun 13.758 adedi Genel Müdürlüğümüz Arşivinde 40.426 adedi de taşra arşivinde bulunmaktadır. 1974 yılı öncesi tutulan vukuat defterleri ve dayanak belgeleri 31.000 adet olup taşrada bulunmaktadır. Nüfus olaylarının temelini ve nüfus aile kütüklerinin tesisini teşkil eden dayanak belgelerinin; 1974-1999 yıllarına ait 50.221.503 adet ve 2000-2006 yılları dahil 24.738.388 adet olmak üzere toplam 74.959.891 adet Genel Müdürlüğümüz Arşivinde bulunmaktadır. Ayrıca her yıl içinde Genel Müdürlüğümüze taşradan yaklaşık 4.000.000 civarında dayanak belgesi arşivlenmek üzere gelmektedir. Yukarıda adeti belirtilen ve taşrada bulunan nüfus aile kütükleri, vukuat defteri ve dayanak belgelerinin merkeze alınarak hizmetin bütünlüğünün sağlanması ve süresiz olarak arşivlenmesi amacıyla merkezde modern ve teknolojik alt yapısı oluşturulmuş YENİ ARŞİV HİZMET BİNASINA acilen ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle arşivcilik ve arşiv binası üzerinde bir yıllık süreç içerisinde geniş çapta bir etüt çalışması yapılmış ve sonuçta Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan 3000 m2 alanlık arsa üzerine çok donanımlı bir arşiv binasının yapılmasına idarece karar verilmiştir. Yaklaşık 15.000 m2 ‘ lik Arşiv Hizmet Binasının yapımına 2007 yılında başlanmış ve 2008 yılı sonunda da tamamlanacaktır. Arşiv hizmet binasında; idari bürolar, çalışma odaları, arşiv salonları, kütüphane, müze, konferans salonu, restorasyon ve ciltleme atölyeleri, elektronik arşiv birimleri ve mikrofilm arşiv birimleri bulunmaktadır. Genel Müdürlüğümüzdeki arşiv hizmet binasına taşrada bulunan bahse konu aile kütükleri, vukuat defterleri ve dayanak belgeleri 2009 yılı başından itibaren alınmaya başlanacaktır. Arşivde bulunan nüfus aile kütüklerindeki kayıtlarla ve vukuatlarla ilgili olarak; yeni arşiv hizmet binasının hizmete girmesiyle birlikte şahıslardan, mahkemelerden, nüfus idarelerinden ve diğer resmi kurumlardan nüfus konusunda yapılan taleplere daha sağlıklı ve hızlı cevap verilebilecektir.DAP etiketi içeren 1 adet yazı listelendi.